Automatyka central wentylacyjnych. Wstęp

Układy sterowania dla instalacji wentylacji (klimatyzacji) pozwalają zapewnić właściwe parametry w pomieszczeniach przy minimalizacji zużycia energii przez:

Automatyka dla central wentylacyjnych (klimatyzacyjnych) w zakresie sterowania i bezpieczeństwa pracy systemu powinna zapewniać:

- załączenie lub wyłączenie wszystkich urządzeń (elementów) w centrali wentylacyjnej oraz na kanałach wentylacyjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i obsługi.

- załączenie lub wyłączenie współpracujących z centralą wentylacyjną wentylatorów wyciągowych i innych urządzeń w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i obsługi

- sprzętowe wyłączenia wentylacji (np. na poziomie głównego wyłącznika rozdzielni wentylacji) na sygnał z centrali SAP w przypadku alarmu pożarowego. Należy przewidzieć automatyczny powrót do pracy po zaniku sygnału alarmowego. Moduł pożarowy w przypadku uszkodzenia lub braku komunikacji z centralą SAP powinien wyłączać centralę wentylacyjną.

- reakcję na niewłaściwy przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych; przykładowo awaryjne wyłączenie urządzenia w przypadku niespodziewanego zamknięcia klapy pożarowej na kanale transferowym za urządzeniem

- reakcję (najczęściej wyłączenie urządzenia z pewnymi wyjątkami) na przeciążenia w układach pomp cyrkulacyjnych, obiegowych, silników wentylatorów i agregatów chłodniczych;

- reakcję (najczęściej wyłączenie sprzętowego elementu) na ograniczenie przepływu powietrza lub ewentualne przegrzania nagrzewnicy elektrycznej

- reakcję (wyłączenia centrali wentylacyjnej i rozpoczęcie procedury bezpieczeństwa FROST) na ryzyko zamrożenia nagrzewnicy

- reakcję (najczęściej wyłączenie sprzętowe elementu) i rozpoczęcie procedury bezpieczeństwa na ryzyko przekroczonego zakresu pracy nawilżacza (przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wilgotności generowanej przez nawilżacz).

- reakcję zgodną z wymaganiami technologicznymi w przypadku wykrycia dymu

- monitorowanie zabrudzenia filtrów powietrza powyżej wartości dopuszczalnych

- monitorowanie położenia wyłącznika serwisowego silnika napędu np. wentylatora, pompy itp.

- monitorowanie braku możliwości osiągnięcia wydajności systemu, czyli nieosiąganie wartości zadanych w określonym czasie

- monitorowanie temperatur na powrocie za nagrzewnicą i chłodnicą z generowaniem alarmu w przypadku niewłaściwej wartości wynikającej z algorytmu. Przykładowo utrzymująca się przez dłuższy czas wysoka temperatura na powrocie z nagrzewnicy przy zamkniętym zaworze (ryzyko blokady zaworu przez zabrudzenie)

- monitorowanie lub potwierdzenie położenia końcowego przepustnic na nawiewie, wyciągu i mieszającej.

- monitorowanie położenia siłowników zaworów

Centrala wentylacyjna

Automatyka dla central wentylacyjnych (klimatyzacyjnych) powinna zapewniać w zakresie regulacji

- regulację temperatury dla nawiewu, wyciągu, pomieszczenia w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację wilgotności dla nawiewu, wyciągu, pomieszczenia w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację jakości powietrza dla nawiewu, wyciągu, pomieszczenie w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację nadciśnienia dla nawiewu, wyciągu, pomieszczenie w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację wydajności wentylacji dla nawiewu, wyciągu w zależności od konfiguracji centrali i wymogów technologicznych

- regulację innych parametrów wynikająca z wymogów technologicznych

- kompleksową regulację powyższych układów w przypadku rozpoczęcia procedury (algorytmu) odszraniania odzysków ciepła

Właściwą pracę instalacji zapewniają odpowiednie algorytmy w sterownikach DDC w szczególności:

- zapewniające automatyczny powrót centrali wentylacyjnej do pracy po zaniku napięcia (możliwość zmiany z poziomu BMS)
- zapewniające kaskadową regulację temperatury, wilgotności, ciśnienia, jakości powietrza lub innych parametrów wynikających z technologii.
- zapewniające właściwe sekwencje regulacji w układach złożonych z przepustnic mieszających powietrze, układów odzysku ciepła, chłodnic, nagrzewnic, nawilżaczy i innych urządzeń zainstalowanych w centrali wentylacyjnej na kanałach wentylacyjnych i w pomieszczeniach
- zapewnienie właściwych algorytmów przy odszranianiu układów odzysku ciepła
- zapewnienie trybu grzania i chłodzenia jałowego
- zapewnienie realizacji algorytmu nocnego przewietrzanie (przygotowanie budynku w sezonie letnim do użytkowania przez wykorzystanie naturalnego źródła chłodu dostępnego w nocy)
- zapewnienie kompensacji letniej i zimowej dla wartości zadanych w zależności od wymogów technologicznych
- zapewnienie właściwego udziału świeżego powietrza w układach mieszających lub dostosowanie wydajności wentylacji w zależności od potrzeb i analizy składu chemicznego powietrza w pomieszczeniu, nawiewie lub wyciągu (regulacja od jakości powietrza) w zależności od wytycznych technologicznych
- zapewnienie funkcje osuszania i nawilżania powietrza
- zabezpieczanie instalacji przed zamarzaniem
- zapewnienie funkcje katalogów czasowych pozwalające na zmianę trybów parametrów pracy instalacji w zależności od zaprogramowanych stref czasowych
- ograniczenie minimalnej i maksymalnej temperatury nawiewu
- ograniczenie minimalnej i maksymalnej wilgotności powietrza nawiewanego
- zabezpieczenie odzysku ciepła przed oszronieniem
- zabezpieczenie wymienników w tym z kołowym odzyskiem ciepła przed zabrudzeniem

Jako elementy wykonawcze i pomiarowe stosowane są elementy AKPiA i DDC, a w szczególności:

- sterowniki DDC swobodnie programowalne z protokołem BACnet. Nie jest dopuszczalne dzielenie układów centrali wentylacyjnej na kilka sterowników. Jedyny wyjątek dotyczy przypadków, gdy element pomiarowy i sterowany jest znacznie oddalony od głównej centrali wentylacyjnej.
- zawory regulacyjne z siłownikami do sterowania instalacji ciepła i chłodu
- zawory prądowe do sterowania nagrzewnicami elektrycznymi
- siłowniki obrotowe do przepustnic powietrza. W szczególności na nawiewie i wyciągu ze sprężyną powrotną zapewniającą bezpieczne zamknięcie przepustnic (uszczelnienie centrali) w przypadku zaniku napięcia lub zadziałania algorytmu Frosta
- czujniki temperatury kanałowe, pomieszczeniowe, przylgowe, zewnętrzne
- termostaty różne
- automaty przeciwzamrożeniowe aktywne i termostaty typu Frost
- czujniki wilgotności kanałowe, pomieszczeniowe, zewnętrzne
- higrometry
- czujniki jakości powietrza CO2 i VOC kanałowe, pomieszczeniowe, zewnętrzne
- czujniki pomiarowe różnicy ciśnień
- presostaty - sygnalizatory różnicy ciśnień - zabrudzenie filtra, zerwanie paska wentylatora
- czujniki pomiarowe przepływu powietrza,
- falowniki z kompletem filtrów i dławików do sterowania wydajnością wentylacji.

  • Written by: Kazimierz Palutkiewicz
  • piątek, 02 marzec 2018